Rybářský řád revíru Zelené údolí

I. Úvodní ustanovení

1. Rybář ani jeho doprovod nesmí svým chováním a jednáním ničit nebo narušovat přírodu Zeleného údolí a nadměrným hlukem plašit zvěř.
2. Je přísně zakázáno odhazování jakýchkoli odpadků a vyrábění vidliček z přírodního materiálu.
3. Tábořit, stanovat, pálit oheň a parkovat automobil je možno pouze na vyhrazených místech.
4. Rybář je odpovědný za chování svého doprovodu.
5. Porušení tohoto řádu se trestá okamžitým odebráním povolenky bez náhrady a neprodleným opuštěním Zeleného údolí.

II. Pravidla lovu

1. Povolený způsob lovu v rybářském revíru je pouze ze břehu, a to lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí a muškou.
Lov na mrtvou rybku a živou rybku není povolen !!!
2. Před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky datum lovu.
3. Místa k lovu nesmí být vyhrazována, vnadění povoleno.
4. Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Maximální počet udic jednoho lovícího jsou dvě udice, přičemž vzdálenost mezi nimi nesmí být větší než 3 m. Minimální vzdálenost mezi lovícími je 10 m.
5. Nesmí být použit systém samoseku.
6. Osoba provádějící lov si může přisvojit v jednom dnu nejvýše 1 ks kapra ,a  to ve velikosti  40 - 55 cm, nebo amura do velikosti 60 cm. Ostatní druhy ryb /candát sumec,štika ... / je osoba provádějící lov povina při maximálně šetrné manipulaci pustit zpět do vody. Zasakování ryby je chápáno jako její přisvojení a není možno ji vracet do rybníka zpět !!!  Další ryby je nutno vrátit zpět do vodyy,a to při minimální manipulaci. Ryby nad hmotnostní hranici je nutno uhradit.Pro lov dravých ryb je nutno sjednat speciální povolenku.
7. Ryba uložená ve vezírku se považuje za přisvojenou ! Maximální míra pro přisvojeného kapra je 55 cm a pro amura 60 cm.Ryby nad tuto hranici si není možné přisvojit a je nutné je při maximálně šetrné manipulaci pustit zpět do vody.
8. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje ihned po zasakování nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, kód rybníku, druh ryby a její délku.
9. Povolené technické prostředky k lovu: Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími návazci, vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb,  podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž, nahazovací prak.
10. Povinné technické prostředky k lovu: udice, velký kaprařský podběrák, podložka na vylovené ryby, dezinfekce na ryby, vezírek s kruhy, vyprošťovač háčků, stojánky na udice, míra, tužka.
11. Ryby které nedosahují stanovené míry nebo si je rybář nechce ponechat uvolňujeme pokud možno ve vodě, opatrně a bez zbytečné manipulace na břehu.

III. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje

1. Používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek, používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok, užívat k lovu ryb elektrického proudu, kuchat ryby u vody, vyrábět vidličky na pruty z dřevin.

IV. Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

1. Kontrolovat osoby lovící ryby zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a se správným vybavením, požadovat od osoby lovící ryby prokázání její totožnosti a předložení platné povolenky k lovu, zadržet povolenku k lovu a úlovek osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto řádem.
2. Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna se prokázat platným pověřením majitele
revíru.

V. Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb

Candát N
Jelec tloušť  25 cm
Jeseter  45 cm
Kapr obecný 40 cm
Lín obecný 25 cm
Pstruh duhový 25 cm
Siven americký 25 cm
Sumec velký N
Štika obecná N
Mník jednovousý 35 cm
Úhoř říční 55 cm
Amur bílý 55 cm
Tolstolobik 50 cm
Okoun 20 cm

Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

Ryby označené písmenem N je nutno po vylovení vrátit ihned do vody.

Maximální míra pro přisvojeného kapra je 55 cm a pro amura 60 cm.Ryby nad tuto míru je rybář povinen vrátit zpět do vody !!!

Doby hájení:

  • Mník jednovousý od 1.1. do 15.3.
  • Candát, štika celoročně

Celoročně jsou hájeni:

  • Bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní a škeble rybničná.
  • Obojživelníci
  • Candát ,štika
  • Lov sumce je povolen po dohodě s provozovatelem revíru

Správný rybář pouští všechny trofejní ryby zpět do vody.

Vážení přátelé,
přeji vám mnoho krásných zážitků z rybaření v Zeleném údolí a věřím, že se do jeho krásné přírody budete rádi vracet.

Partneři

01 02 03